Педагогічна виставка

Кушнаренко Віолетта Олексіївна

Анотація перспективного педагогічного досвіду

Номінація (секція) Виставки:  «Нова українська школа: оновлення змісту викладання  навчальних предметів», секція «Українська та російська філологія»

 

Інформація про автора досвіду:

Кушнаренко Віолетта Олексіївна, учитель української мови та літератури, кв.категорія «спеціаліст вищої категорії», педзвання «старший учитель»

Контактна інформація про навчальний заклад (освітню установу):

Запорізький багатопрофільний ліцей «Перспектива» Запорізької міської ради Запорізької області

Директор: Саміло Костянтин Миколайович

Адреса школи: вул.Героїв 55-ої бригади, 3Б, м.Запоріжжя, 69068

Телефон: (061)7071625, (061)2862448, (061)7072031, (061)2862447

Е-mail: zblzmr1@gmail.com

Адреса сайту: https://www.perspectivazp.com/

                                     

Тема досвіду: «Використання міжпредметних зв’язків на уроках української словесності як дидактична умова, що сприяє підвищенню навчальних досягнень учнів в умовах реформування сучасної освіти»

 

Провідна педагогічна ідея досвіду: використання міжпредметних зв’язків на уроках української мови та літератури розширюють розумовий світогляд учнів, розвивають комунікативну компетентність, активізують пізнавальні інтереси щодо одержання нових знань, тобто сприяють підвищенню навчальних досягнень учнів під час навчально-виховного процесу.

 

Обґрунтування актуальності та перспективності досвіду: у новому Державному стандарті базової та повної загальної середньої освіти відмічається важливість міжпредметних зв’язків у формуванні системи знань учнів.  У Концепції для Нової української школи зазначено, що «...сучасні підходи до освіти передбачають міжпредметні зв’язки». Реформа освіти орієнтує вчителя на комплексне розв'язання цієї проблеми.

     Актуальність міжпредметних зв’язків у шкільному навчанні  обумовлена сучасним рівнем розвитку науки, на якому яскраво виражена інтеграція суспільно-гуманітарних, природничих, інформаційних знань. Проблема міжпредметних  зв’язків є дуже важливою. Від успішного її розв’язання багато в чому залежить ефективність навчання і виховання учнів. У школі учень має засвоїти систему знань не лише одного предмета, а й зрозуміти  зв’язки даного предмета з іншими. Усі галузі сучасної науки тісно поєднанні між собою, тому і шкільні предмети не можуть бути ізольовані один від одного.

     Потребу застосування міжпредметних зв’язків зазначено у програмі з української мови для шкіл з російською мовою навчання «...необхідно здійснювати  міжпредметні зв’язки, найприроднішими з яких є зв’язки курсу мови з літературою та образотворчим мистецтвом. Опора на вже відомі учням поняття дасть змогу уникнути дублювання, глибше усвідомити виучуваний матеріал»; у програмі з української літератури «...вивчення  української літератури  також відбувається із залученням міжпредметних зв’язків - МЗ (українська мова, історія, зарубіжна література, іноземні мови, образотворче мистецтво, музика, природознавство, географія, естетика, етика тощо). Системне використання різних типів міжпредметних зв’язків розглядаються як важлива дидактична умова, що має суттєво підвищити навчальні досягнення учнів на уроках української словесності. 

     Практичне значення досвіду полягає у розробці елементів уроків, практичних завдань, які можуть бути використані студентами і педагогами для кращого усвідомлення й засвоєння навчального матеріалу учнями на уроках української мови та літератури.

Науково-теоретична база досвіду: в Україні вперше комплексний підхід у навчанні почали впроваджувати на початку 20-х років ХХ століття. У 70-80-х рр. у педагогіці частіше вживали поняття "інтегрований підхід" ніж поняття "міжпредметні зв’язки". Трактування поняття "міжпредметні зв’язки" не є однозначним. Його трактували як "дидактична умова" (Ф. Соколова, В. Федорова), як "виявлення принципу системності" (І. Звєрев). У 80-х рр. Н. Лошкарьова визначає поняття "міжпредметні зв’язки" як "дидактичну форму відображення в навчально-виховному процесі зв’язків об’єктивної дійсності та міжпредметні зв’язки як педагогічний принцип". У ХХ ст. значний внесок у розвиток теорії з даної проблеми зробили психологи: Б.Ананьєв, Ю.Самарін; педагоги: Ю.Бабанський, І.Звєрєв, І.Лернер. У їх працях обґрунтовано погляд на міжпредметні зв’язки як умову систематизації навчального процесу. Проблема раціонального використання міжпредметних зв'язків у навчально-виховному процесі розроблялася видатними педагогами: Я.Коменським, Й.Песталоцці, К.Ушинським, В.Сухомлинським. Поняття міжпредметні зв’язки актуалізовано у сучасних довідниках і словниках з педагогіки (М. Д. Ярмаченко, С. У. Гончаренко), а також в «Енциклопедії освіти» (2008; гол. ред. – В. Г. Кремень), у роботах О.Барановської, О.І.Локшини, І.В.Гайдаєнка, що підтверджує їх затребуваність в українській дидактиці та методиці ХХІ століття.

 

Стисла анотація досвіду:  за інноваційним потенціалом досвід носить комбінаторний характер.

Міжпредметні зв’язки є одним із факторів підвищення педагогічної ефективності уроку. Шкільна програма спрямовує на таке викладання української мови та літератури, при якому навчальний процес має сприяти активному зв’язку теоретичних знань і практичних навичок із життям. Одним із ефективніших шляхів конструювання уроків із урахуванням окреслених завдань є встановлення міжпредметних зв’язків (окремі короткочасні моменти включення в урок запитань і завдань із матеріалу інших навчальних предметів, що мають допоміжне значення для вивчення теми й сприяють глибшому сприйманню та осмисленню певного поняття). Формуванню в учнів цілісної картини світу сприятимуть інтегровані уроки (коли у межах одного уроку вивчається матеріал різних навчальних предметів), а також бінарні інтегровані уроки (коли у межах двох уроків поспіль опрацьовується матеріал двох і більше навчальних предметів). На своїх уроках я впроваджую міжпредметні зв’язки – це цільові і змістовні збіги, об’єктивно існуючі між навчальними предметами. Вони виступають як дидактична умова, що сприяє піднесенню рівня науковості й доступності навчання мови, літератури, активізації пізнавальної діяльності учнів, поліпшенню якості знань, умінь і навичок. Використовую види змістових міжпредметних  зв’язків: фактичні, понятійні, теоретичні для стимулювання послідовного розвитку і узагальнення знань учнів, формування розуміння мови як науки, як засобу комунікації. Під час вивчення української літератури учні одержують не лише літературознавчі, а й історичні, філософські, правові, мистецтвознавчі та інші знання; формую практичні навички, розвиваю творчі здібності. Впроваджую три типи міжпредметних завдань на уроках української літератури: знаннєвий (збагачення, доповнення знань); діяльнісний (оволодіння універсальними пізнавальними уміннями); ціннісно-орієнтований (формування і розвиток почуттів, ставлень, оцінювальних суджень). Засоби реалізації міжпредметних зв’язків на уроках української мови та літератури можуть бути різноманітні: постановка проблемних запитань, для рішення яких необхідне використання знань з різних предметів; створення міжпредметної проблемної ситуації за допомогою серій проблемних запитань; домашнє завдання міжпредметного характеру, зокрема підготовка повідомлень до уроку, написання невеликих за обсягом дослідницьких робіт, створення та виготовлення оригінальних наочних посібників, які потребують від учнів знання матеріалу інших предметів.

     Учні стають активними учасниками навчального процесу. Їхнє основне завдання полягає не в умінні повторити за вчителем або відтворити зміст підручника. Вони мають навчитися самостійно здобувати знання з різних джерел інформації, критично оцінювати їх та застосовувати в реальному житті.

 

Результативність впровадження досвіду: підвищився інтерес до вивчення предмета, збільшилася кількість учнів, що бажають взяти участь у Міжнародному мовно-літературному конкурсі імені Тараса Шевченка,  Міжнародному конкурсі з української мови імені Петра Яцика, в Інтернет-змаганнях (написаня есе), ліцейській олімпіаді серед учнів середньої ланки, всеукраїнській олімпіаді; поступово підвищується  відсоток якості знань.

 

Репрезентація досвіду:  матеріали досвіду були розглянуті на методичному об’єднанні вчителів української мови та літератури ліцею, районному методичному  семінарі на тему «Різновіди компетентнісного підходу у вивченні української мови та літератури в ефективному освітньому середовищі багатопрофільного ліцею як умова самоактуалізації учасників навчально-виховного процесу» вчителів української мови та літератури Шевченківського району, на сайті ліцею ЗБЛ «Перспектива».

 

Посилання на матеріал   https://www.perspectivazp.com/konkurs2

 

Посилання на досвід https://goo.gl/xWtLDh

 

Тегі: міжпредметні зв’язки, типи міжпредметних завдань, бінарні уроки.